سوره مبارکه بقره

تفسیر سوره مبارکه بقره

دریافت جزوه تفسیر سوره مبارکه بقره

جلسه هفتاد و ششم

(آیه شریفه 53)

قسمت اول

کیفیت 128

قسمت دوم

کیفیت 128

جلسه هفتاد و هفتم (آیه شریفه 54)

قسمت اول (کیفیت متوسط)

قسمت اول (کیفیت خوب)

قسمت دوم (کیفیت متوسط)

قسمت دوم (کیفیت خوب)

قسمت سوم (کیفیت متوسط)

قسمت سوم (کیفیت خوب)

جلسه هفتاد و هشتم (ادامه آیه شریفه 54)

قسمت اول (کیفیت متوسط)

قسمت اول (کیفیت خوب)

قسمت دوم (کیفیت متوسط)

قسمت دوم (کیفیت خوب)

جلسه هفتاد و نهم (آیه شریفه 55)

قسمت اول(کیفیت متوسط)

قسمت اول (کیفیت خوب)

قسمت دوم (کیفیت متوسط)

قسمت دوم (کیفیت خوب)

جلسه هشتادم (ادامه آیه شریفه 55 الی آیه شریفه 56)

قسمت اول (کیفیت خوب)

قسمت اول (کیفیت متوسط)

قسمت دوم (کیفیت خوب)

قسمت دوم (کیفیت متوسط)

قسمت سوم (کیفیت خوب)

قسمت سوم (کیفیت متوسط)

جلسه هشتاد و یکم (ادامه آیه شریفه 56 الی آیه شریفه 57)

قسمت اول (کیفیت متوسط)

قسمت اول (کیفیت خوب)

قسمت دوم (کیفیت متوسط)

قسمت دوم (کیفیت خوب)

قسمت سوم (کیفیت متوسط)

قسمت سوم (کیفیت خوب)

جلسه هشتاد و دوم (ادامه آیه شریفه 57 الی آیه شریفه 58)

قسمت اول (کیفیت متوسط)

قسمت اول (کیفیت خوب)

قسمتت دوم (کیفیت متوسط)

قسمت دوم (کیفیت خوب)

قسمت سوم (کیفیت خوب)
جلسه هشتاد و سوم (ادامه آیه شریفه 58)

قسمت اول (کیفیت متوسط)

قسمت اول (کیفیت خوب)

قسمت دوم (کیفیت متوسط)

قسمت دوم (کیفیت خوب)

قسمت سوم (کیفیت متوسط)

قسمت سوم (کیفیت خوب)

جلسه هشتاد و چهارم (ادامه آیه شریفه 58 الی آیه شریفه 60)

قسمت اول (کیفیت متوسط)

قسمت اول (کیفیت خوب)

قسمت دوم (کیفیت متوسط)

قسمت دوم (کیفیت خوب)

جلسه هشتاد و پنجم (ادامه آیه شریفه 60)

قسمت اول (کیفیت متوسط)

قسمت اول (کیفیت خوب)

قسمت دوم (کیفیت متوسط)

قسمت دوم (کیفیت خوب)

قسمت سوم (کیفیت متوسط)

قسمت سوم (کیفیت خوب)

جلسه هشتاد و ششم (ادامه آیه شریفه 60 الی آیه شریفه 61)

قسمت اول (کیفیت متوسط)

قسمت اول (کیفیت خوب)

قسمت دوم (کیفیت متوسط)

قسمت دوم (کیفیت خوب)

قسمت سوم (کیفت متوسط)

قسمت سوم (کیفیت خوب)

جلسه هشتاد و هفتم (ادامه آیه شریفه 61)

قسمت اول (کیفیت متوسط)

قسمت اول (کیفیت خوب)

قسمت دوم (کیفیت متوسط)

قسمت دوم (کیفیت خوب)

قسمت سوم (کیفیت توسط)

قسمت سوم (کیفیت خوب)

جلسه هشتاد و هشتم (ادامه آیه شریفه 61)

قسمت اول (کیفیت متوسط)

قسمت اول (کیفیت خوب)

قسمت دوم (کیفیت متوسط)

قسمت دوم (کیفیت خوب)

قسمت سوم (کیفیت متوسط)

قسمت سوم (کیفیت خوب)

جلسه هشتاد و نهم (ادامه آیه شریفه 61 الی آیه شریفه 62)

قسمت اول (کیفیت متوسط)

قسمت اول (کیفیت خوب)

قسمت دوم (کیفیت متوسط)

قسمت دوم (کیفیت خوب)

قسمت سوم (کیفیت متوسط)

قسمت سوم (کیفیت خوب)

جلسه نودم (ادامه آیه شریفه 62)

قسمت اول (کیفیت متوسط)

قسمت اول (کیفیت خوب)

قسمت دوم (کیفیت متوسط)

قسمت دوم (کیفیت خوب)

قسمت سوم (کیفیت متوسط)

قسمت سوم (کیفیت خوب)

جلسه نود و یکم (ادامه آیه شریفه 62)

قسمت اول (کیفیت متوسط)

قسمت اول (کیفیت خوب)

قسمت دوم (کیفیت متوسط)

قسمت دوم (کفیت خوب)

قسمت سوم (کیفیت خوب)

دریافت جلسات قبلی تفسیر سوره مبارکه بقره

© 1397 - تمامی حقوق برای بنیاد شهید پالیزوانی محفوظ می باشد.
راه اندازی و کدنویسی از صهبا

© 1397 - تمامی حقوق برای بنیاد شهید پالیزوانی محفوظ می باشد.
راه اندازی و کدنویسی از صهبا