بسم الله الرحمن الرحیم

لوگوی شهید پایزوانی
در حال ثبت نام

دوره حضوری/ شنبه/سطح3

 • مکان:دانشکده پرستاری دانشگاه شهید بهشتی(ره)
 • ترم:مهر 98
 • استاد:دکتر علی غلامی
در حال ثبت نام

طلیعه حکمت/ دوره غیرحضوری/ سطح سه

 • مکان:None
 • ترم:مهر 98
 • استاد:دکتر علی غلامی
در حال ثبت نام

طلیعه نور/دوره ۱۹/ سوره مبارکه بقره

 • مکان:دانشکده پرستاری دانشگاه شهید بهشتی(ره)
 • ترم:مهر 98
 • استاد:دکتر علی غلامی
در حال ثبت نام

دوره غیرحضوری/ گروه۲ (ویژه برادران)

 • مکان:None
 • ترم:مهر 98
 • استاد:دکتر علی غلامی
در حال ثبت نام

دوره غیرحضوری/ گروه1 (ویژه خواهران)

 • مکان:None
 • ترم:مهر 98
 • استاد:دکتر علی غلامی
در حال ثبت نام

دوره حضوری/گروه3(ویژه برادران)

 • مکان:دانشکده پرستاری دانشگاه شهید بهشتی(ره)
 • ترم:مهر 98
 • استاد:دکتر علی غلامی
در حال ثبت نام

دوره حضوری/گروه2(ویژه خواهران)-روزهای سه شنبه

 • مکان:دانشکده پرستاری دانشگاه شهید بهشتی(ره)
 • ترم:مهر 98
 • استاد:دکتر علی غلامی
در حال ثبت نام

دوره حضوری/گروه1(ویژه خواهران)-روزهای دوشنبه

 • مکان:دانشکده پرستاری دانشگاه شهید بهشتی(ره)
 • ترم:مهر 98
 • استاد:دکتر علی غلامی

هیچ مطلبی تاکنون منتشر نشده است.

هیچ مطلبی تاکنون منتشر نشده است.

هیچ مطلبی تاکنون منتشر نشده است.

سخنرانی ها و همایش ها

هیچ همایش یا سخنرانی در دسترس نمی باشد.